Osobitný výcvik

Existujú dve možnosti rozšírenia vodičského oprávnenia – osobitná skúška alebo osobitný výcvik. V oboch prípadoch je potrebné predložiť potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti.

Pri rozširovaní z A1 na A2

SKÚŠKA sa v tomto prípade NEROBÍ

Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý:

a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky; to neplatí, ak ide o držiteľa vodičského oprávnenia skupiny A1 podľa  § 76 ods. 7,
b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla, ktorým je dvojkolesové motorové vozidlo bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg,
c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,
d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky absolvovania vodičského kurzu podľa osobitného predpisu.

Cena 390 €

Pri rozširovaní z A2 na A

SKÚŠKA sa v tomto prípade NEROBÍ

Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý:

a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,
b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2, ktorým je dvojkolesové motorové vozidlo bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie je odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom jeho výkonu,
c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,
d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky dosiahnutia veku ustanoveného zákonom na udelenie vodičského oprávnenia a absolvovania vodičského kurzu podľa osobitného predpisu.

Cena 390 €