Vodičské oprávnenia​

Vodičské oprávnenia na všetky skupiny motorových vozidiel.

Autobusová doprava

Zabezpečíme osobnú dopravu podľa želania klienta. Cena po vzájomnej dohode.

KKV školenia

Všetky druhy školení povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku.

Kondičné jazdy

Kondičné jazdy, počas ktorých dokážete opäť nadobudnúť dávnejšie získané a zabudnuté vedomosti, ale aj opätovne nacvičiť zručnosti potrebné pre bezpečné vedenie automobilu.

Kurz prvej pomoci

Obsah kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávanie a vodičov je zameraný na poskytovanie prvej pomoci v cestnej premávke.

Tachografové karty

V našom stredisku môžete požiadať o vydanie tachografovej karty.

Nákladná doprava

Premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave.

Poskytovanie služieb v oblasti

- bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - zdravotného dohľadu pre zamestnancov - požiarnej ochrany v zmysle zákona

Prenájom

- priestorov autocvičiska na praktizovanie - manévrovacích zručností - zasadačiek a učební