Kvalifikačná karta vodiča

V zmysle zákona č. 280/2006 Z. z. delíme kurzy podľa vodičského oprávnenia na kurzy nákladnej dopravy alebo kurzy osobnej dopravy. Ďalej sa tieto skupiny delia do podskupín Základnej kvalifikácie a Pravidelného výcviku.

Pravidelný výcvik

Kurz pravidelného výcviku vodičov je vykonávaný raz za 5 rokov v rozsahu 35 hodín. Vodič, ktorému ešte neuplynula platnosť „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“, nemusí pri zmene vozidla nákladnej dopravy na vozidlo osobnej dopravy a naopak, ani pri zmene skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia, opätovne vykonať kurz pravidelného výcviku. V takomto prípade vodič absolvuje iba jeden kurz pravidelného výcviku a získa „Osvedčenie o pravidelnom výcviku“ a „Kvalifikačnú kartu vodiča“ na osobnú aj nákladnú dopravu.

Termín kurzu: 12.07.2024

Miesto konania kurzu: DOLNÝ KUBÍN

Miesto konania kurzu: MARTIN

CENA: 170 €

Predpokladaný nový termín: 26.07.2024

Základná kvalifikácia

Kurz základnej kvalifikácie je realizovaný v rozsahu 140 hodín. Vodič po absolvovaní zrýchleného kurzu základnej kvalifikácie je povinný podrobiť sa záverečnej skúške. Skúšky sú vykonávané po skončení kurzu v termíne a mieste určenom príslušným okresným úradom v sídle kraja a za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Samotná skúška pozostáva z písomného testu, ktorý tvorí 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov, kde skupinu tvorí 20 otázok (min. 14 správne).

 
 

Termín kurzu: 19. júla 2024

CENA: 980 €

Predpokladaný nový termín: 19. august 2024

CENA: 1350 €

Rozdielový kurz

Rozdielový kurz základnej kvalifikácie je realizovaný v rozsahu 35 hodín. Vodič po absolvovaní zrýchleného rozdielového kurzu základnej kvalifikácie je povinný podrobiť sa záverečnej skúške. Skúšky sú vykonávané po skončení kurzu v termíne a mieste určenom príslušným okresným úradom v sídle kraja a za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Samotná skúška pozostáva z písomného testu, ktorý tvorí 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov, kde skupinu tvorí 20 otázok (min. 14 správne).

Predpokladaný termín: individuálne

CENA: 200 €

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Registračný formulár si vytlačte obojstranne na jeden list papiera. Formulár je potrebné vypísať, a následne priniesť, doručiť do autoškoly alebo zaslať na email.

Mgr. Mariana Beňušová

Mariana Beňušová je majiteľkou autoškoly Beňuš. Je zodpovedná osoba, ktorá Vám pomôže s jednoduchým procesom vybavenia Vašej kvalifikačnej karty vodiča (KKV). Je Vám k dispozícii a rada pomôže, a odpovie na všetky Vaše otázky.

Ako postupovať pri získaní Kvalifikačnej karty vodiča (KKV):

 1. Splnenie základných predpokladov žiadateľa,
 2. Absolvovanie kurzu v registrovanom školiacom stredisku,
 3. Ukončenie kurzu,
 4. Žiadosť o vydanie Osvedčenia o základnej kvalifikácii resp. pravidelnom výcviku vodiča,
 5. Žiadosť o vydanie Kvalifikačnej karty vodiča,
 6. Spracovanie žiadostí okresným úradom v sídle kraja,
 7. Doručenie Osvedčenia a KKV.

Ako kartu získate?

Kartu získate po tom, ako absolvujete teoretickú či praktickú prípravu v našej autoškole. V rámci kurzu si prejdete predmetmi akými sú podrobná konštrukcia motorových vozidiel, zásady bezpečnej jazdy, eko-šoférovanie, správne upevňovanie nákladu, sociálna legislatíva v doprave, zdravotnícka príprava, psychológia, logistika či právo.

Čo je KKV a prečo to potrebujete?

KKV alebo kvalifikačná karta vodiča sa týka vodičov profesionálov, ktorí sú povinní podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií (ZZK) alebo pravidelnému výcviku (PV). Tento kurz nepotrebujete ak pracujete v záchranných či ozbrojených zložkách, či ako inštruktor autoškoly.

Aké sú správne poplatky?

 • KOLOK za vydanie KKV – 70 €
 • KOLOK za osvedčenie C1, C – 7 €
 • KOLOK za osvedčenie D1, D – 7 €
 • KOLOK za vykonanie skúšky – 70 €

Na skúšku si so sebou treba priniesť:

 • potvrdenie o absolvovaní kurzu Základnej kvalifikácie
 • potvrdenie o absolvovaní kurzu 1. pomoci
 • fotokópiu Vodičského preukazu a Občianskeho preukazu
 • potvrdenie o úhrade poplatku za vydanie KKV vo výške 70,- € (kód 798)
 • potvrdenie o úhrade poplatku za vydanie osvedčenia o ZK vo výške 7,- € (kód 797)
 • poplatok za skúšku 70,- € (kód 799)

Miesto skúšky:

Budova Okresného úradu v Žiline (budova Europalace), na ul. Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina, – 1. poschodie

Podrobné informácie a príslušnú legislatívu nájdete na stránke: www.kkv.sk. Aký kurz potrebujete priamo vy, viete, tak isto zistiť na tejto stránke po zadaní údajov z vášho vodičského preukazu.

Miesta konania školení:

Dolný Kubín

Martin

Tvrdošín